جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان » دوره ها/كارگاه هاي آموزشي » دوره دانا پلاس

دوره دانا پلاس

مجري/ برگزار كننده:
دوره پيشرفته آموزشي نشر آموزش پزشكي (دانا پلاس) توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC)، با همكاري كميته تخصصي آموزش پزشكي (SCOME) برگزار مي شود.

هدف دوره:
هدف از برگزاري اين دوره آشنايي گسترده تر و وسيع تر دانشجويان تمامي رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با آموزش پزشكي است. دانشجويان علاقه مند پس از گذراندن دوره دانا مي توانند در اين دوره حضور يابند.

مخاطبان:
كليه دانشجويان دانشكده هاي (پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي، پرستاري و مامايي، دندانپزشكي، بهداشت، توانبخشي، مجازي، طب سنتي، فناوري هاي نوين، تغذيه و پرديس بين الملل) كه دوره هاي پايه آشنايي با آموزش پزشكي را گذارنده باشند مي توانند در اين دوره ثبت نام نمايند. پس از بررسي انگيزش نامه متقاضيان دوره، پذيرفته شدگان در كليه كارگاه ها شركت مي كنند، آزمون مي دهند، ارزيابي مي شوند و در پايان دوره گواهي معتبر دريافت مي كنند.

زمانبندي دوره:
دوره دانا پلاس يك دوره طولي و كارگاهي ۴ هفته‌اي است كه معمولا در پائيز برگزار مي شود. اولين دوره دانا پلاس در آذر ماه سال 1398 برگزار شد.

محتواي دوره:
انگيزش و يادگيري، آموزش مبتني بر توانمندي، تدريس باليني و آزمايشگاهي، پژوهش در آموزش پزشكي، كاربرد نرم افزار SPSS در آموزش پزشكي از جمله مباحث اين دوره هستند.

مدرسان دوره:
تركيب دو مجموعه ارزشمند از اساتيد برجسته آموزش پزشكي و تسهيل گران آموزش ديده در برگزاري اين رويداد علمي سهيم هستند.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved