جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان » دوره ها/كارگاه هاي آموزشي » دوره برنا

دوره برنا

مجري/ برگزار كننده:
دوره برنا توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC)، با همكاري دانشكده توانبخشي برگزار مي شود.

هدف دوره:
هدف از برگزاري اين دوره آشنايي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي تهران با برخي از موضوعات پركاربرد در حوزه آموزش پزشكي براي آنان به صورت كاربردي است.

مخاطبان:
كليه دانشجويان دكتراي تخصصي و رزيدنت ها از دانشكده هاي (پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي، پرستاري و مامايي، دندانپزشكي، بهداشت، توانبخشي، مجازي، طب سنتي، فناوري هاي نوين، تغذيه و پرديس بين الملل) مي توانند در اين دوره ثبت نام نمايند.

زمانبندي دوره:
دوره در حال برنامه ريزي است.

سلسله مباحث دوره:
تمرين استفاده از روش هاي مختلف تدريس از قبيل دانشجو/ دستيار به عنوان مدرس، و روش هاي مختلف ارزيابي از جمله مباحث اين دوره هستند.

مدرسان دوره:
اساتيد برجسته آموزش پزشكي در برگزاري اين رويداد علمي مشاركت خواهند داشت.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved