جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان » طرح توسعه اي/ پژوهش در آموزش

طرح توسعه اي/ پژوهش در آموزش

طرح توسعه اي:

هرگونه ابداع در حوزه آموزش كه منجر به ايجاد تغيير در جهت ارتقاء و بهبود كيفيت وضعيت موجود يا طراحي و توليد دستاوردها و روش هاي جديد آموزشي شود را شامل مي شود. طرح هاي توسعه اي شقوق مختلف آموزش مانند برنامه ريزي درسي، ارزشيابي و ارزيابي، روش هاي تدريس، منتورينگ، دوره هاي توانمندسازي، مشاوره، بازي و شبيه سازي در آموزش، آموزش مجازي و آموزش به بيمار و .... را در بر مي گيرد.


طرح پژوهش درآموزش:

هنگامي كه در پي پاسخ به سوالي در حوزه آموزش هستيم؛ يك پروژه پژوهشي تعريف مي كنيم و پس از اجرا در قالب مقاله ارائه مي دهيم يا در كنگره ها آن را گزارش مي كنيم. طرح هاي پژوهش در آموزش تركيبي از به كارگيري پژوهش، روش تحقيق و آمار در حوزه هاي ياددهي- يادگيري است. در جشنواره دانشجويي توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1398، پروژه پژوهش در آموزش براي اولين بار به عنوان يكي از محورهاي جشنواره معرفي شد و دانشجويان چكيده (ابستركت) كار خود را براي رقابت در جشنواره ارسال نمودند. پروژه هاي پژوهش درآموزش مي تواند در تمام مباحث آموزشي مانند برنامه ريزي درسي، ارزشيابي و ارزيابي، روش هاي تدريس، منتورينگ، دوره هاي توانمندسازي، مشاوره، بازي و شبيه سازي در آموزش، آموزش مجازي و آموزش به بيمار و .... تعريف شود.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved