دوشنبه 5 آبان ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توسعه آموزش » واحد توسعه آموزش » برنامه هاي سال آينده

برنامه هاي سال آينده

    * تامين و آموزش بيمار استاندارد شده جهت همكاري در آموزش و آزمون ها

    * هماهنگي جهت تنظيم مشاوره اي در راستاي توسعه متدهاي جديد آموزش

    * اعلام برنامه هاي مجازي واحد مربوطه


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved