دوشنبه 5 آبان ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توسعه آموزش » واحد توسعه آموزش » فعاليت هاي دفتر بيمار استاندارد در سال 1395

فعاليت هاي دفتر بيمار استاندارد در سال 1395

1.    تامين بيمار نمايان و بيماران استاندارد شده مورد نياز براي كليه آزمون­ هاي OSCE دانشگاه

2.    بررسي و پيشنهاد نرخ جديد پرداخت­هاي بيمارنمايان

3.   پرداخت مستقيم هزينه­ هاي بيمارنمايان توسط دفتر بيمار استاندارد شده

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved