شنبه 16 آذر ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد ارزيابي و ارزشيابي

واحد ارزيابي و ارزشيابي

1392/08/25

معرفي:

ارزشيابي يعني تعيين ارزش يا كيفيت چيزي. نتايج حاصل از ارزشيابي را مي توان براي مقاصد سازنده (formative) و پاياني (summative) مورد استفاده قرار داد. ارزشيابي سازنده، زمينه را براي ارائه بازخورد و ارتقاء فراهم مي‌سازد و از نتايج ارزشيابي پاياني مي‌توان در موارد تصميم‌گيري در مورد ادامه يا قطع يك برنامه آموزشي استفاده نمود.
يكي از واحدهاي اصلي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، واحد ارزشيابي است. مهمترين وظيفه اين واحد بهبود كيفيت آموزش در دانشگاه است كه از طريق ارتقاء دانش ارزشيابي و تدوين، طراحي و اجراي ارزشيابي‌هاي نظام‌مند در دانشگاه محقق مي­شود. وظايف و برنامه‌هاي واحد ارزشيابي بر اساس نقشه جامع علمي دانشگاه، برنامه عملياتي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه، برنامه راهبردي مركز، شرح وظايف گروه­هاي آموزشي و اعضاء هيات علمي تعيين مي‌شود. در اين راستا، واحد ارزشيابي در حوزه‌هاي زير فعاليت مي­كند:

• ارزشيابي موسسه
ارزشيابي برنامه هاي آموزشي
ارزشيابي هيات علمي
ارزيابي دانشجو


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved