شنبه 16 آذر ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد ارزيابي و ارزشيابي » واحد ارزيابي و ارزشيابي » اعتبار بخشي آموزشي بيمارستانها

اعتبار بخشي آموزشي بيمارستانها

1395/02/11

در سال 1394، پيرو ابلاغ سند اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي- درماني كشور توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع، اين فعاليت نيز در مجموعه كارهاي واحد ارزشيابي قرار گرفت كه در راستاي تسهيل و تسريع در اجراي آن، عمده فعاليت­هاي صورت ­گرفته  به شرح ذيل مي باشد:


 

ü   برگزاري نشست "بررسي اعتباربخشي آموزشي بيمارستان­هاي آموزشي دانشگاه" مورخ 1394/5/4.

ü طراحي و برگزاري كارگاه آموزشي "خودارزيابي بيمارستان­هاي تابعه درچارچوب اعتباربخشي آموزشي" در تاريخ 94/6/5.

üانجام خودارزيابي آموزشي توسط بيمارستان­هاي تابعه دانشگاه و ارسال گزارش مربوطه درچارچوب فرمت طراحي­ شده به اين مركز

ü برگزاري نشست " ارايه گزارش نتايج خودارزيابي آموزشي بيمارستان­ها براساس استانداردهاي ابلاغي و چالش­هاي پيش­رو" در تاريخ 1394/7/29.

ü بررسي شيوه ­نامه " فرايند ارزشيابي دروني بيمارستان­هاي تابعه دانشگاه در چارچوب اعتباربخشي آموزشي" در جلسه مورخ 1394/12/3.

ü ابلاغ شيوه ­نامه " فرايند ارزشيابي دروني بيمارستان­هاي تابعه دانشگاه در چارچوب اعتباربخشي آموزشي" به مراكز آموزشي- درماني دانشگاه

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved