چهار شنبه 23 آبان ماه 1397
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد طرح هاي توسعه در آموزش

واحد طرح هاي توسعه در آموزش

1392/08/27

 

معرفي واحد (دريافت فايل PDF)
- مدير واحد: دكتر طاهره سوري
- كارشناس واحد: نرگس كوهي فرد
- تماس با واحد: hsrtums@gmail.com

وظيفه اصلي واحد طرح هاي توسعه آموزش مديريت ارائه و روند تصويب طرح هاي توسعه آموزش در سطوح مختلف (دفاتر توسعه دانشكده ها و بيمارستان ها) در دانشگاه است.

با توجه به اينكه طرح هاي فراخوان دبيرخانه طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي دانشگاه از مسير طرح هاي HSR بررسي خواهند شد،بررسي و داوري اين طرح ها نيز در وظايف اين واحد است.

طرحهاي توسعه در آموزش جهت ارتقاي آموزش در رده دانشجويان در رشته هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي تهران طراحي و اجرا مي شوند و بايد جمعيت هدف يا مورد مطالعه، دانشجويان اين دانشگاه باشند.

كمك به محققان براي تهيه، تدوين و اجراي طرح هاي توسعه اي كه منجر به تغييرات مثبت در شرايط و محيط آموزش واحد تابعه شان مي شود از مهمترين وظايف اين واحد است. روند تصويب طرح ها در نهايت منجر به اعطاي بودجه تحقيقاتي (گرانت) براي اجراي طرح ها به طرح دهندگان خواهد شد.

برنامه اعطاي گرانت به طرح هاي توسعه و نوآوري در آموزش پزشكي توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه جهت حمايت مالي از طرح ها و پروژه هايي تعريف شده است كه توسط اعضاي هيأت علمي يا فراگيرندگان دانشگاه علوم پزشكي تهران براي ارتقاي منزلت و كيفيت آموزش پزشكي در همه سطوح ارائه مي گردد.

اين برنامه به منظور ترغيب اعضاي هيأت علمي به استفاده از مدل ها و روش‌هاي كارآمد و نوين در امر آموزش در سطوح مختلف تحصيلي جهت ارتقاي قابليت ها و مهارت هاي فراگيرندگان انجام خواهد شد.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved