سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد ارزشيابي و اعتباربخشي » شرح وظايف

شرح وظايف واحد ارزشيابي مركز:

• هدايت نظام هاي ارزشيابي در سطح دانشكده هاي دانشگاه از طريق تدوين چارچوب هاي ارزشيابي‌هاي نظام‌مند در حوزه هاي برنامه و دوره هاي آموزشي، دانشجو و هيات علمي
• مشاوره جهت استقرار سيستم ارزشيابي مستمر در دانشكده ها و از جمله ارزشيابي برنامه، دوره هاي آموزشي، دانشجو و هيات علمي
• توسعه روشهاي نوين سنجش و ارزيابي دانشجويان، ارزشيابي برنامه، ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي و ارائه مشاوره به اساتيد و گروه هاي آموزشي در اين موارد
• رهبري و هدايت مكانيزه و ديجيتالي كردن فرآيند جمع آوري و تجزيه و تحليل داده هاي مورد نياز در فرآيند ارزشيابي
ارايه مشاوره و حمايت از پژوهش در زمينه ارزشيابي
• انجام مطالعه به منظور اصلاح و تدوين فرم هاي نظرسنجي از دانشجو، مديرگروه، همكاران و خودارزيابي

• هدايت و مشاوره در اجراي خودارزيابي آموزشي بيمارستانهاي تابعه دانشگاه در چارچوب سند اعتباربخشي آموزشي مصوب
ارائه خدمات مشاوره تخصصي در حوزه ارزشيابي به متقاضيان داخل و خارج از دانشگاه
• پايش برنامه عملياتي واحد ارزشيابي
• انجام هماهنگي ها و مديريت خودارزيابي واحدهاي مختلف مركز


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved