سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد ارزشيابي و اعتباربخشي » نظام جامع ارزشيابي » ارزشيابي دوره

 √ نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي دانشگاه

 

   • آيين نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي دانشگاه

       1. شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي دانشكده پيراپزشكي

      2. شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي دانشكده مجازي      
      3. شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي دانشكده توانبخشي

      4. شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره پزشكي عمومي دانشكده پزشكي 

      5. شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي
      6. شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي
      7. شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي دانشكده تغذيه
      8. شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي
      9. شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي دانشكده داروسازي 
    10. شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي تخصصي و تحصيلات تكميلي دانشكده دندانپزشكي
    11. شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي دندانپزشكي عمومي و كازشناسي پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي
    12.شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي دانشكده طب سنتي
    13.شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي
    14.شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي دانشكده بهداشت
    15.شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي پرديس بين الملل- ويژه دانشجويان ايراني
    16.شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي پرديس بين الملل- ويژه دانشجويان خارجي

   • فرم ارايه گزارش دانشكده ها از روند اجراي شيوه نامه ارزشيابي دوره ها 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved