سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد ارزشيابي و اعتباربخشي » نظام جامع ارزشيابي » ارزشيابي دانشجو


√ نظام جامع ارزيابي دانشجو
   
• آيين نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشگاه
      1. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده پرستاري و مامايي
      2. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده دندانپزشكي
      5. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده توانبخشي
      6. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده مجازي
      7. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي
      8. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو دوره پزشكي عمومي
      9. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده بهداشت
     10. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده طب ايراني
     11. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو دوره تحصيلات تكميلي و علوم پايه دانشكده پزشكي
     12. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده تغذيه و رژيم شناسي
     13. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو دوره تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي


   • فرم ارايه گزارش دانشكده ها از روند اجراي شيوه نامه ارزيابي دانشجو 


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved