شنبه 16 آذر ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد ارزيابي و ارزشيابي » نظام جامع ارزشيابي » ارزشيابي دانشجو


√ نظام جامع ارزيابي دانشجو
   
• آيين نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشگاه
      1. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده پرستاري و مامايي
      2. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده دندانپزشكي
      5. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده توانبخشي
      6. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده مجازي
      7. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي
      8. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو دوره پزشكي عمومي
      9. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده بهداشت
     10. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو در دانشكده طب سنتي
     11. شيوه نامه نظام جامع ارزيابي دانشجو دوره تحصيلات تكميلي و علوم پايه دانشكده پزشكي
     12. شيوه نامه نظام جامع ارزشيابي دانشجو در دانشكده تغذيه و رژيم شناسي


   • فرم ارايه گزارش دانشكده ها از روند اجراي شيوه نامه ارزيابي دانشجو 


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved