دوشنبه 5 آبان ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد ارزشيابي و اعتباربخشي » كارگاه ها » كارگاه كشوري " چگونه يك خودارزيابي بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي طراحي و اجرا كنيم"

كارگاه كشوري " چگونه يك خودارزيابي بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي طراحي و اجرا كنيم"

با توجه به تصويب استانداردهاي ملي دوره پزشكي عمومي و شروع اعتباربخشي اين دوره بر اساس استانداردهاي مصوب در آينده نزديك، كارگاه كشوري با عنوان "چگونه بر اساس استانداردهاي آموزشي يك خودارزيابي را طراحي و اجرا كنيم"، در تاريخ 5 آذرماه از ساعت 8 تا 16 در ساختمان ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران با حضور 55 نفر از دست اندركاران برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي دوره پزشكي عمومي ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور برگزار شد.
در اين كارگاه مباحث "مباني و روند اعتباربخشي دوره و خودارزيابي آن در قالب اعتباربخشي" و نيز "تدوين گزارش خودارزيابي و اقدامات پس از آن" به ترتيب توسط دكتر گندمكار مدير واحد ارزشيابي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران و دكتر ميرزازاده رييس مركز مطالعات و توسعه آموزش وزارت متبوع، ارايه شد. سپس شركت كنندگان براساس حوزه هاي اعتباربخشي، به 8 گروه تقسيم شدند و كار گروهي با بررسي استانداردهاي هر حوزه و تكميل فرم هاي خودارزيابي، انجام شد. با ارايه نتايج كار هر گروه و جمع بندي نهايي، كارگاه به كار خود پايان داد. 
© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved