سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد برنامه ريزي آموزشي » شرح وظايف

شرح وظايف واحد برنامه­ ريزي آموزشي

 

وظايف واحد برنامه­ ريزي آموزشي بر اساس نقشه جامع علمي دانشگاه، برنامه عملياتي حوزه معاونت آموزشي و برنامه راهبردي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به شرح ذيل است:

- ارايه مشاوره تخصصي و نظارت بر روند راه ­اندازي و طراحي برنامه هاي درسي رشته هاي جديد با توجه به چارچوب هاي وزارتي، رويكردهاي نوين در برنامه ريزي درسي و در راستاي حركت به سوي آموزش مبتني بر توانمندي

- ارايه مشاوره تخصصي و نظارت بر روند بازنگري برنامه هاي درسي رشته مقاطع داير در محدوده اختيارات دانشگاه و مطابق با ضوابط وزارتي و با عنايت به رويكردهاي نوين در برنامه ريزي درسي
 

- مشاركت در طراحي برنامه هاي مرتبط با سياستگذاري كلان در حوزه برنامه ريزي درسي و ارايه مشاوره تخصصي به بخش هاي مرتبط در سطح دانشگاه در راستاي استقرار طزح تحول و نوآوري در آموزش به ويژه بسته «توسعه آموزش پاسحگو و عدالت محور»


- طراحي و پياده سازي «برنامه جامع مديريت فرايند برنامه ريزي درسي در دانشگاه» براي بهبود كيفيت برنامه هاي درسي، طرح دوره ها و طرح درس ها در دو بعد طراحي و بازنگري در سطح دانشگاه


- ارتقاي سطح آگاهي و توانمندي مرتبط با حوزه برنامه ­ريزي درسي اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه و ساير دست اندركاران اين حوزه در دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و بيمارستان هاي تابعه


- ارايه مشاوره تخصصي در خصوص طراحي شقوق مختلف برنامه هاي درسي به اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه


- انجام پژوهش هاي كاربردي به منظور ارتقاي كيفيت فرايند برنامه ريزي درسي در دانشگاه


- طراحي و روزامدسازي برنامه راهبردي مركز با همكاري واحدهاي داير© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved